ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.จันทร์ประภา พ่วงสุวรรณ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Janprapa Poungsuwan
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0814223XXX
  • E-Mail Addreskaramennn@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านการพิมพ์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00042
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.ศุภเอก ประมูลมาก
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.อนินท์ มีมนต์
2. อัครเดช ทองสว่าง
3. ผศ.ศรีไร จารุภิญโญ
4. ผศ.จันทร์ประภา พ่วงสุวรรณ
5. มนทิพย์ ล้อสุริยนต์
6. สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2558
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์