ข้อมูลนักวิจัย จันทร์ประภา พ่วงสุวรรณ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.จันทร์ประภา พ่วงสุวรรณ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Janprapa Poungsuwan
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0814223XXX
  • E-Mail Addresskaramennn@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านการพิมพ์
  อัพเดทล่าสุด
  02 ก.พ. 2564
  00198
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2561 : การปรากฏสีของวัตถุในสภาพแวดล้อมแสงจากหลอดแอลอีดี หัวหน้าโครงการ 2. 2561 : โครงการวิจัยผลกระทบของทิศทางแสงแวดล้อมที่ส่งผลประสิทธิภาพการมองเห็นของผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2560 : สีภาพติดตาเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในเรตินาหรือสมอง ผู้ร่วมวิจัย 4. 2560 : การนำเสนอภาพถ่ายในโหมดของแหล่งแสงที่ใช้ส่องสว่างเหมือนกับสถานการณ์จริง ผู้ร่วมวิจัย 5. 2560 : การพัฒนากล่องสำหรับคัดเลือกสียาเม็ดสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2560 : การค้นหาข้อดีของการใช้กล่องมองภาพสามมิติต่อการโฆษณาผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ 7. 2559 : การศึกษากระบวนการขึ้นรูปกระดาษจากหนามทุเรียนผสมเส้นใยพอลิแลคติคแอซิดเพื่อใช้เป็นกระดาษสำหรับผลิตโคมไฟกระดาษ ผู้ร่วมวิจัย 8. 2559 : การใช้เส้นใยธรรมชาติเสริมแรงในพอลิแลคติคแอซิดสำหรับผลิตวัสดุคอมโพสิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย 9. 2559 : การออกแบบระบบส่องสว่างในอุโมงค์ทางลอดเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะและคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 10. 2558 : การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้าและเพิ่มศักยภาพเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ 11. 2558 : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย 12. 2556 : การพัฒนาออกแบบและสร้างเครื่องพิมพ์สกรีนเอนกประสงค์สำหรับสร้างบรรจุภัณฑ์เพื่อกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย