ข้อมูลงานวิจัย การเพิ่มผลผลิตแคลลัสกานพลูที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mrs.Noparat Buddhakala
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0891584XXX
  • E-Mail Addresnbuddhakala@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน และ งานวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00032
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การเพิ่มผลผลิตแคลลัสกานพลูที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Propagation of Clove Callus from Tissue Culture
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ ผศ.นพรัตน์ พุทธกาล
ผู้ร่วมวิจัย 1. มรกต พุทธกาล
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์