ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมการสอนของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ประดิษฐา ภาษาประเทศ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Pradittha Parsapratet
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0867880XXX
  • E-Mail Addrespraditha@rmut.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการศึกษาปฐมวัย จิตวิทยาเด็ก การเลี้ยงดูทารกและเด็กเล็ก งานประดิษฐ์ ศิลปะประดิษฐ์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00038
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมการสอนของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Development of Training Model to Promote The Psychological Characteristics and Teaching Behavior of Early Childhood Educational Personnel
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ประดิษฐา ภาษาประเทศ
ผู้ร่วมวิจัย 1. อรพินท์ สุขยศ
2. กิตติมา บุญยศ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์