ข้อมูลงานวิจัย คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารสัตว์บริเวณคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.สุวดี อิสรายุวพร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mrs.Suwadee Isarayuwaporn
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00016
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารสัตว์บริเวณคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Microbiology Quality of Animal Food around Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ สุวดี อิสรายุวพร
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.การันต์ ชีพนุรัตน์
2. พชรธร สิมกิ่ง
3. ภพสันต์ ชัยธีระพันธุ์กุล
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์