ข้อมูลนักวิจัย สุวดี อิสรายุวพร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.สุวดี อิสรายุวพร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Suwadee Isarayuwaporn
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00439
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การศึกษาความชุกทางโมเลกุลลาร์ของเชื้อ Babesia canis และปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่ระบาดในกลุ่มประชากรสุนัขจรจัดในศูนย์พึ่งพิง คลอง 12 และสุนัขบริเวณโดยรอบศูนย์ฯ จ. ปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 2. 2564 : ความชุกและการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ สแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่แยกได้จากสุนัขจรจัดจากศูนย์พึ่งพิงสุนัขจรจัดเทศบาลนครรังสิตและสุนัขจรจัดบริเวณรอบศูนย์ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2563 : การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. และ Escherichia coli ในเนื้อสัตว์จากตลาดบริเวณใกล้เคียงคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 4. 2562 : การศึกษาความชุกและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อที่มีนำโดยพาหะและเชื้อติดต่อจากสัตว์สู่คน, Babesia spp, Bartonella spp, Ehrlichia spp และ Hepatozoon spp., ในประชากรแมวจรจัดที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย 5. 2562 : การศึกษาความชุกและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Trypanosoma spp. ในสัตว์เคี้ยวเอื้องในจังหวัดเชียงรายโดยใช้เทคนิค PCR ผู้ร่วมวิจัย 6. 2562 : คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารสัตว์บริเวณคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 7. 2561 : โครงการวิจัยการสำรวจการติดพยาธิหนอนหัวใจ Dirofilaria immitis โดยอาศัยเทคนิคPCRในสุนัขจรจัดที่อาศัยอยู่ในวัดในเขต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 8. 2561 : โครงการวิจัยการศึกษารูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Escherichia coli ที่แยกจากฟาร์มสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย 9. 2560 : ความชุกของ Class 1 integron และ QacE△1 ของเชื้อEscherichia coli ที่แยกจากฟาร์มสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย 10. 2560 : การศึกษาความชุกของเชื้อริกเก็ตเซีย Ehrlichia canis ในสุนัขเลี้ยงโดยอาศัยเทคนิคทางโมเลกุลใน จังหวัดสตูลและสงขลา ผู้ร่วมวิจัย 11. 2560 : การวิเคราะห์หาสารสำคัญทางยาของพืชน้ำในทุ่งหลวงรังสิตและอ่างเก็บน้ำพระราม 9 ผู้ร่วมวิจัย 12. 2555 : ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาและรูปแบบการดื้อสารต้านจุลชีพของเชื้อที่แยกได้จากเนื้อไก่ในตลาด จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ