ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาความชุกของเชื้อริกเก็ตเซีย Ehrlichia canis ในสุนัขเลี้ยงโดยอาศัยเทคนิคทางโมเลกุลใน จังหวัดสตูลและสงขลา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.สุวดี อิสรายุวพร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Suwadee Isarayuwaporn
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00141
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาความชุกของเชื้อริกเก็ตเซีย Ehrlichia canis ในสุนัขเลี้ยงโดยอาศัยเทคนิคทางโมเลกุลใน จังหวัดสตูลและสงขลา
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.การันต์ ชีพนุรัตน์
2. ผศ.สุวดี อิสรายุวพร
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2560
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์