ข้อมูลงานวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.พิมพิกา ทองรมย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Pimpika Thongrom
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์091095XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการสอน
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00035
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Research for developing B.A. Tourism curriculum
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
หัวหน้าโครงการ พิมพิกา ทองรมย์
ผู้ร่วมวิจัย 1. มธุรา สวนศรี
2. พัชรินทร์ จึงประวัติ
3. ฐิญาภา เสถียรคมสรไกร
4. อัจฌิรา ทิวะสิงห์
5. พิมอร แก้วแดง
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์