ข้อมูลงานวิจัย นวัตกรรมผนังอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ประโยชน์จากพืชเศรษฐกิจอัตลักษณ์ของ จ. ปทุมธานี (ข้าวและบัว)

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Chuntip Sakulkhaemaruethai
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์XXX
  • E-Mail Addreschuntip_k@rmut.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน,งานวิจัยทางวัสดุโพลิเมอร์และยาง
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00058
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ นวัตกรรมผนังอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ประโยชน์จากพืชเศรษฐกิจอัตลักษณ์ของ จ. ปทุมธานี (ข้าวและบัว)
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนโครงการ อพ.สธ.
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์