ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาต้นเชื้อผสมในการผลิตข้าวหมากโปรไบโอติกเพื่อการค้า

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.เจริญ เจริญชัย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Charoen Charoenchai
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0816494XXX
  • E-Mail Addresc_charoen@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการสอน การวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00138
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาต้นเชื้อผสมในการผลิตข้าวหมากโปรไบโอติกเพื่อการค้า
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน *วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
หัวหน้าโครงการ ผศ.เจริญ เจริญชัย
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์