ข้อมูลงานวิจัย โครงการการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมขนมไทยจากตาลโตนดด้วยกล้าเชื้อบริสุทธิ์ ตำบลสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.เจริญ เจริญชัย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Charoen Charoenchai
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0816494XXX
  • E-Mail Addresc_charoen@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการสอน การวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00070
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ โครงการการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมขนมไทยจากตาลโตนดด้วยกล้าเชื้อบริสุทธิ์ ตำบลสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ผศ.เจริญ เจริญชัย
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์