ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้และดูแลสุขภาพเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก กรณีศึกษา ชุมชนหมู่ 5 ตำบล คลองหก อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.อภิวัฒน์ วงศ์เลิศ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Apiwat wonglert
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์084-6691XXX
  • E-Mail Addresmr.apiwat.w@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานวิจัยในชั้นเรียนและออกแบบพัฒนาเว็บไซต์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00043
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้และดูแลสุขภาพเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก กรณีศึกษา ชุมชนหมู่ 5 ตำบล คลองหก อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Website development to educate and Health care about dengue Case Study of Mu 5, Klong Luang, Pathumthani
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ ผศ.อภิวัฒน์ วงศ์เลิศ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์