ข้อมูลงานวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากสารสกัดมะขามป้อมยักษ์พันธุ์ป้อมปราการเมืองสยามเพื่อการพัฒนาสินค้าชุมชนจังหวัดสระแก้ว

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Korawinwich Boonpisuttinant
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0909501XXX
  • E-Mail Addreskorawinwich_b@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเคมี ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ เภสัชศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00275
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากสารสกัดมะขามป้อมยักษ์พันธุ์ป้อมปราการเมืองสยามเพื่อการพัฒนาสินค้าชุมชนจังหวัดสระแก้ว
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
หัวหน้าโครงการ ผศ.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์