ข้อมูลงานวิจัย แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโรงอาหารมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นสำหรับผู้พิการ : กรณีศึกษา โรงอาหารพวงชมพูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.นิธิศ เกียรติสุข
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Nithit Keadtisuke
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0919619XXX
  • E-Mail Addresspace_id18@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถาปัตยกรรมภายใน/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00138
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโรงอาหารมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นสำหรับผู้พิการ : กรณีศึกษา โรงอาหารพวงชมพูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.นิธิศ เกียรติสุข
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2560
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์