ข้อมูลนักวิจัย นิธิศ เกียรติสุข

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.นิธิศ เกียรติสุข
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Nithit Keadtisuke
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0919619XXX
  • E-Mail Addressspace_id18@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถาปัตยกรรมภายใน/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00321
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การออกแบบแผ่นฉลุลายตกแต่งภายในตามอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานี พี่เลี้ยง 2. 2563 : การศึกษาและออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ ที่ไม่สัมพันธ์กับบริบทโดยรอบ “กรณีศึกษาโรงเรียน พิมานวิทย์” ที่ปรึกษา 3. 2563 : แนวทางการออกแบบพื้นที่ส่วนทำงานภายในบ้านสำหรับบ้านผู้มีรายได้น้อย ที่ปรึกษา 4. 2563 : การศึกษาและออกแบบผนังที่ตอบสนองกับกิจกรรมการนั่งของผู้โดยสาร ภายในป้ายรถเมย์ ที่ปรึกษา 5. 2563 : การออกแบบรูปแบบม่านบังแสงจากเส้นด้ายพลาสติก (ขวดน้ำดื่มใช้แล้ว) ที่ปรึกษา 6. 2562 : แนวทางการออกแบบพื่นที่การทำงานร่วมกันเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา กรณีศึกษา พื้นที่ลานเอนกประสงค์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พี่เลี้ยง 7. 2561 : แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องนอนที่เหมาะสมกับผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นวีลแชร์ หัวหน้าโครงการ 8. 2560 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นจากเศษหินไรโอไลต์เพื่อชุมชนท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ 9. 2560 : การศึกษาความยืดหยุ่นของการใช้งานคอร์ท : กรณีศึกษาคอร์ทอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวืทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พี่เลี้ยง 10. 2560 : แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโรงอาหารมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นสำหรับผู้พิการ : กรณีศึกษา โรงอาหารพวงชมพูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ หัวหน้าโครงการ 11. 2560 : แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในบ้านพักอาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและผู้ใช้รถวีลแชร์ : กรณีศึกษาชุมชนการเคหะแห่งชาติรังสิต หัวหน้าโครงการ 12. 2559 : การพัฒนาวัสดุก่อสร้างจากเศษหินของเหมืองแร่แอนดีไซต์สำหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย 13. 2559 : แนวทางการออกแบบเกณฑ์มาตรฐานและการพัฒนาพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรที่เอื้อต่อการใช้งานของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ (TOD) แบบบูรณาการในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย 14. 2558 : การใช้เศษหินพัมมิชสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บล็อกประสานมวลเบาเพื่อชุมชน หัวหน้าโครงการ 15. 2558 : การใช้เศษหินของเหมืองแร่ยิปซัมสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ฝ้าเพดาน หัวหน้าโครงการ