ข้อมูลงานวิจัย กลยุทธ์ทางการตลาด และการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ สินค้าแฟชั่น ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ถนอมพงษ์ พานิช
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Tanompong Panich
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0800800XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการตลาด
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00078
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ กลยุทธ์ทางการตลาด และการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ สินค้าแฟชั่น ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Marketing Strategies and Perceived Risk Affecting Fashion Products Purchasing Decision of New Generation Group through Online Social Media
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ ผศ.ถนอมพงษ์ พานิช
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์