ข้อมูลนักวิจัย ถนอมพงษ์ พานิช

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ถนอมพงษ์ พานิช
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Tanompong Panich
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0800800XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการตลาด
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00408
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : กลยุทธ์ทางการตลาด และการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ สินค้าแฟชั่น ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : แนวทางการกำหนดกลยุทธ์การท่องเที่ยวของระบบโซ่อุปทานการท่องเที่ยว ในจังหวัดกระบี่ หัวหน้าโครงการ 3. 2561 : การประเมินหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 4. 2560 : การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 5. 2557 : กลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายหลังผ่านวิกฤตการณ์มหาอุทกภัยน้ำท่วม ปี พ.ศ. 2554 หัวหน้าโครงการ 6. 2557 : อิทธิพลของคุณลักษณะงาน บรรยากาศขององค์กร ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันของพนักงานที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของครูที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย