ข้อมูลนักวิจัย ถนอมพงษ์ พานิช

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ถนอมพงษ์ พานิช
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Tanompong Panich
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0800800XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการตลาด
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00025
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : แนวทางการกำหนดกลยุทธ์การท่องเที่ยวของระบบโซ่อุปทานการท่องเที่ยว ในจังหวัดกระบี่ หัวหน้าโครงการ 2. 2561 : การประเมินหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 3. 2560 : การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 4. 2557 : กลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายหลังผ่านวิกฤตการณ์มหาอุทกภัยน้ำท่วม ปี พ.ศ. 2554 หัวหน้าโครงการ 5. 2557 : อิทธิพลของคุณลักษณะงาน บรรยากาศขององค์กร ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันของพนักงานที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของครูที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย