ข้อมูลงานวิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพทางโทรทัศน์ดิจิทัลของผู้สูงอายุ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.วิษณุพร อรุณลักษณ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Wisanuporn Aroonluck
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันนักวิชาการศึกษา
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0893111XXX
  • E-Mail Addresalfyjo@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการผลิตรายการโทรทัศน์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00033
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพทางโทรทัศน์ดิจิทัลของผู้สูงอายุ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Factors influencing to watch the digital TV health program of elderly.
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ ผศ.วิษณุพร อรุณลักษณ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์