ข้อมูลนักวิจัย วิษณุพร อรุณลักษณ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.วิษณุพร อรุณลักษณ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Wisanuporn Aroonluck
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน**สถานีวิทยุกระจายเสียง
  • โทรศัพท์0653953XXX
  • E-Mail Addressalfyjo@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสามารถใช้งานอุปกรณ์ด้านเสียงและภาพได้เป็นอย่างดี ดูแลให้คำปรึกษาด้านสารนิพนธ์ของนักศึกษา
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00185
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาอุปกรณ์รองรับกล้องขนาดเล็กเพื่อใช้ในการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : รูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : 4. การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเปิดรับการใช้พืชสมุนไพรไทย อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 4. 2566 : การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ในงานตัดต่อและคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับคนหูหนวก หัวหน้าโครงการ 5. 2566 : การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับการฝึกด้วยน้ำหนักเพื่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 6. 2566 : การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษสำหรับการฝึกด้วยน้ำหนักเพื่อสุขภาพแบบมีปฏิสัมพันธ์ ผู้ร่วมวิจัย 7. 2566 : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษสำหรับการฝึกด้วยน้ำหนักเพื่อสุขภาพแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในกลุ่มธุรกิจบริการด้านสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย 8. 2563 : การพัฒนาละครวิทยุร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพที่ดีด้วยโภชนาการสำหรับผู้สูงวัย หัวหน้าโครงการ 9. 2562 : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพทางโทรทัศน์ดิจิทัลของผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 10. 2561 : โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบรายการโทรทัศน์ออนไลน์ในอนาคตสำหรับเด็กและเยาวชน หัวหน้าโครงการ