ข้อมูลงานวิจัย โครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การของครูในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.วิสุทธิ์ สีนวล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Wisut Srinual
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0936945XXX
  • E-Mail Addreswisutmail@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญระเบียบวิธีวิจัย, โปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS LISBEL โปรแกรมวิเคราะห์การวิจัยเชิงคุณภาพ ATLAS.ti, โปรแกรมสำนักงาน
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00081
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ โครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การของครูในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Structural Relationships of the Antecedents and Effects of Organizational Identification of Teachers in Institute of Vocational Education in Bangkok and Perimeter
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
หัวหน้าโครงการ วิสุทธิ์ สีนวล
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.สายฝน บูชา
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์