ข้อมูลนักวิจัย วิสุทธิ์ สีนวล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.วิสุทธิ์ สีนวล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Wisut Srinual
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0936945XXX
  • E-Mail Addresswisutmail@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญระเบียบวิธีวิจัย, โปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS LISBEL โปรแกรมวิเคราะห์การวิจัยเชิงคุณภาพ ATLAS.ti, โปรแกรมสำนักงาน
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00114
  จำนวนคนดู