ข้อมูลงานวิจัย การยกระดับ พัฒนาศักยภาพ และสร้างโอกาสการของผู้ประกอบการบนฐานทรัพยากรกล้วยน้ำว้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.กฤติน ชุมแก้ว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Krittin Chumkaew
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0887906XXX
  • E-Mail Addresmmm_neo118@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญอาหารไทย อาหารเอเชีย อาหารนานาชาติ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00133
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การยกระดับ พัฒนาศักยภาพ และสร้างโอกาสการของผู้ประกอบการบนฐานทรัพยากรกล้วยน้ำว้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.กฤติน ชุมแก้ว
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์