ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้บนวิกิ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ โตมั่น
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Nattapong Tomun
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0974159XXX
  • E-Mail AddresNattap_16@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00076
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้บนวิกิ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ ผศ.ณัฐพงษ์ โตมั่น
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์