ข้อมูลงานวิจัย แนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์ซัพพลายเชนและลีนซิกส์ซิกมาเพื่อสร้างความเข้มแข็ง SME จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ดำรงค์พล วิโรจน์ธรรม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Dumrongpoal Virojtum
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0972537XXX
  • E-Mail Addresvdumrongpoal@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญHR, Production and operation ,บริหารอุตสาหกรรม& SME,Quality management,Industrial Engineering Management
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00184
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ แนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์ซัพพลายเชนและลีนซิกส์ซิกมาเพื่อสร้างความเข้มแข็ง SME จังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Logistics Supply Chain and Lean Six Sigma development approach to strengthen SME Pathumthani Province
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ ผศ.ดำรงค์พล วิโรจน์ธรรม
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์