ข้อมูลงานวิจัย การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงของการท่องเที่ยวทางทะเลในประเทศไทย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.รังสรรค์ สุวรรณหงส์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Rungsan Suwannahong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0817798XXX
  • E-Mail Addresrungsan_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการบริหาร
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00023
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงของการท่องเที่ยวทางทะเลในประเทศไทย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The analysis of risk assessment factors for sea travel in Thailand
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ รังสรรค์ สุวรรณหงส์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.สุรีรัตน์ อินทร์หม้อ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์