ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบคอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ธนะรัตน์ ธนากิจเจริญสุข
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Thanarat Thanakijcharoensuk
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0876818XXX
  • E-Mail Addresthanarat@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการเรียนการสอนออนไลน์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00022
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบคอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก
ผู้ร่วมวิจัย 1. ธนะรัตน์ ธนากิจเจริญสุข
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2559
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์