ข้อมูลนักวิจัย ธนะรัตน์ ธนากิจเจริญสุข

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ธนะรัตน์ ธนากิจเจริญสุข
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Thanarat Thanakijcharoensuk
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0876818XXX
  • E-Mail Addressthanarat@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการเรียนการสอนออนไลน์
  อัพเดทล่าสุด
  03 มี.ค. 2563
  00051
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : การพัฒนาอินโฟกราฟิกแบบความจริงเสริมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 2. 2561 : การพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับการเรียนจำนวนมาก เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสที่ส่งเสริมทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา หัวหน้าโครงการ 3. 2561 : การพัฒนารูปแบบยูบิควิตัสแมสซีฟโอเพนออนไลน์คอร์สสำหรับผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมพลเมืองดิจิทัล ผู้ร่วมวิจัย 4. 2560 : การพัฒนารูปแบบแมสซีฟโอเพนออนไลน์คอร์สเพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2559 : การพัฒนารูปแบบคอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผู้ร่วมวิจัย