ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาอินโฟกราฟิกแบบความจริงเสริมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ธนะรัตน์ ธนากิจเจริญสุข
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Thanarat Thanakijcharoensuk
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0876818XXX
  • E-Mail Addresthanarat@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการเรียนการสอนออนไลน์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00025
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาอินโฟกราฟิกแบบความจริงเสริมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of Augmented Reality Infographic to enhance life quality of aging
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ ธนะรัตน์ ธนากิจเจริญสุข
ผู้ร่วมวิจัย 1. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก
2. เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์