ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับการเรียนจำนวนมาก เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสที่ส่งเสริมทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ธนะรัตน์ ธนากิจเจริญสุข
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Thanarat Thanakijcharoensuk
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0876818XXX
  • E-Mail Addresthanarat@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการเรียนการสอนออนไลน์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00041
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับการเรียนจำนวนมาก เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสที่ส่งเสริมทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of massive open online courses model for ubiquitious learning to promote digital citizen skills of higher education students
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ ธนะรัตน์ ธนากิจเจริญสุข
ผู้ร่วมวิจัย 1. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2561
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์