ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบแมสซีฟโอเพนออนไลน์คอร์สเพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ธนะรัตน์ ธนากิจเจริญสุข
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Thanarat Thanakijcharoensuk
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0876818XXX
  • E-Mail Addresthanarat@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการเรียนการสอนออนไลน์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00020
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบแมสซีฟโอเพนออนไลน์คอร์สเพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of Massive open courses model for ubiquitous learning in thai qualifications framework for higher education
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก
ผู้ร่วมวิจัย 1. ธนะรัตน์ ธนากิจเจริญสุข
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2560
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์