ข้อมูลงานวิจัย การสำรวจพฤติกรรมการรับชมรายการแข่งขันทางโทรทัศน์แบบออกอากาศสดและดูย้อนหลังของกลุ่มผู้ชมวัยรุ่น

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.กมล สังข์ทอง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Kamol Sangthong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0625425XXX
  • E-Mail Addresmccary2010@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานด้านออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00138
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การสำรวจพฤติกรรมการรับชมรายการแข่งขันทางโทรทัศน์แบบออกอากาศสดและดูย้อนหลังของกลุ่มผู้ชมวัยรุ่น
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Behavioral Survey Watching the Competition Program Television on live and View Retrospective of Teenage Audience.
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ ผศ.กมล สังข์ทอง
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์