ข้อมูลงานวิจัย ฤทธิ์ทางชีวภาพด้านสรรพคุณทางยาของสายพันธุ์บัว (บัวผัน)

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.วรเชษฐ์ ขอบใจ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Warachet Khobjai
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • โทรศัพท์0846116XXX
  • E-Mail Addreswarachate7406@hotmail.co.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางห้องปฏิบัติการ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00044
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ฤทธิ์ทางชีวภาพด้านสรรพคุณทางยาของสายพันธุ์บัว (บัวผัน)
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
หัวหน้าโครงการ ผศ.วรเชษฐ์ ขอบใจ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนโครงการ อพ.สธ.
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์