ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาเรโซแนนซ์อินเวอร์เตอร์แบบแหล่งจ่ายแรงดันของเครื่องล้างอัลตราโซนิกส์สำหรับการล้างพืชสมุนไพรประเภทหัวเหง้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.จิรพงษ์ จิตตะโคตร์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Jirapong Jittakort
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0815833XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญระบบงานประปา ไฟ้ฟ้า งานอื่นฯ
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00325
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาเรโซแนนซ์อินเวอร์เตอร์แบบแหล่งจ่ายแรงดันของเครื่องล้างอัลตราโซนิกส์สำหรับการล้างพืชสมุนไพรประเภทหัวเหง้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยา
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Developed voltage source resonant inverter of the ultrasonic cleaner for rhizome herbal cleaning in drug industry
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ ผศ.จิรพงษ์ จิตตะโคตร์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.บุญทัน ศรีบุญเรือง
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์