ข้อมูลนักวิจัย จิรพงษ์ จิตตะโคตร์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.จิรพงษ์ จิตตะโคตร์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Jirapong Jittakort
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0815833XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญระบบงานประปา ไฟ้ฟ้า งานอื่นฯ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00505
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การพัฒนาวงจรรวมคลาสดีเรโซแนนซ์อินเวอร์เตอร์สำหรับโหลดอนุกรมเรโซแนนซ์ของขดลวดเหนี่ยวนำความร้อน หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : การพัฒนาเรโซแนนซ์อินเวอร์เตอร์แบบแหล่งจ่ายแรงดันของเครื่องล้างอัลตราโซนิกส์สำหรับการล้างพืชสมุนไพรประเภทหัวเหง้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยา หัวหน้าโครงการ 3. 2561 : การศึกษาวงจรฟิลเตอร์แบบแอลซีแอลสำหรับการลดฮาโมนิกส์แรงดันด้านออกของอินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อกริดพลังงานแสงอาทิตย์ หัวหน้าโครงการ 4. 2561 : โครงการวิจัยวงจรดีซีทูดีซีคอนเวอร์เตอร์โดยใช้วงจรเรโซแนนซ์แบบครึ่งบริดจ์ที่มีการควบคุมแบบปรับความหนาแน่นของพัลส์สำหรับแหล่งจ่ายแบตเตอรี่ หัวหน้าโครงการ 5. 2560 : การออกแบบและสร้างเครื่องล้างอัลตราโซนิกส์สำหรับโหลดเครื่องแก้วโดยวิธีการปรับกำลังไฟฟ้าของเรโซแนนซ์อินเวอร์เตอร์แบบเต็มบริดจ์ หัวหน้าโครงการ 6. 2560 : เฟสชิพอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายแรงดันขณะนำกระแสเป็นศูนย์แบบปรับความถี่ในงานโหลดอนุกรมเรโซแนนซ์ หัวหน้าโครงการ 7. 2560 : คอนเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายแรงดันชนิดเต็มบริดจ์ที่มีการควบคุมกระแสแบบปรับพัลส์อสมมาตรสำหรับสถานีชาร์จประจุแบตเตอรี่รถพลังงานไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ 8. 2558 : การควบคุมกำลังของวงจรอินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แบบอนุกรมที่มีการควบคุมการปรับความหนาแน่นพัลส์แบบอสมมาตรสำหรับงานชุบแข็งเฟืองแบบเหนี่ยวนำความร้อน หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ การประชุมวิชาการ
1. 2562 : A Study of Class-D CSI for Induction Heating Application First Author 2. 2562 : A Study of Class-D CSI for Induction Heating Application First Author 3. 2562 : A Study of Class-D CSI for Induction Heating Application First Author 4. 2562 : A Study of Class-D CSI for Induction Heating Application First Author 5. 2563 : ชุดปรับความสว่างหลอดแอลอีดีแบบตั้งเวลา First Author 6. 2563 : เครื่องนับกระดาษอัจฉริยะ First Author 7. 2562 : A Research Project for Precision Agriculture Enhancement: A Water Treatment Machine using Fine Filtration and Ultrasonication Techniques ผู้ร่วม 8. 2562 : Implementation of Full Bridge Voltage Source Resonant Inverter for Ultrasonic Cleaning Application ผู้ร่วม 9. 2563 : ชุดปรับความสว่างหลอดแอลอีดีแบบตั้งเวลา Corresponding 10. 2563 : เครื่องนับกระดาษอัจฉริยะ Corresponding 11. 2563 : วงจรเรียงกระแสสามเฟสชนิดลดแรงดันประยุกต์ใช้กับงานเหนี่ยวนำให้ความร้อน Corresponding 12. 2564 : การเพิ่มความถี่โดยการใช้อินเวอร์เตอร์สามเฟสในงานความร้อนเหนี่ยวนำ ผู้ร่วม