ข้อมูลนักวิจัย จิรพงษ์ จิตตะโคตร์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.จิรพงษ์ จิตตะโคตร์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Jirapong Jittakort
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0815833XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญระบบงานประปา ไฟ้ฟ้า งานอื่นฯ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00059
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : การพัฒนาเรโซแนนซ์อินเวอร์เตอร์แบบแหล่งจ่ายแรงดันของเครื่องล้างอัลตราโซนิกส์สำหรับการล้างพืชสมุนไพรประเภทหัวเหง้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยา หัวหน้าโครงการ 2. 2561 : โครงการวิจัยวงจรดีซีทูดีซีคอนเวอร์เตอร์โดยใช้วงจรเรโซแนนซ์แบบครึ่งบริดจ์ที่มีการควบคุมแบบปรับความหนาแน่นของพัลส์สำหรับแหล่งจ่ายแบตเตอรี่ หัวหน้าโครงการ 3. 2561 : การศึกษาวงจรฟิลเตอร์แบบแอลซีแอลสำหรับการลดฮาโมนิกส์แรงดันด้านออกของอินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อกริดพลังงานแสงอาทิตย์ หัวหน้าโครงการ 4. 2560 : การออกแบบและสร้างเครื่องล้างอัลตราโซนิกส์สำหรับโหลดเครื่องแก้วโดยวิธีการปรับกำลังไฟฟ้าของเรโซแนนซ์อินเวอร์เตอร์แบบเต็มบริดจ์ หัวหน้าโครงการ 5. 2560 : เฟสชิพอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายแรงดันขณะนำกระแสเป็นศูนย์แบบปรับความถี่ในงานโหลดอนุกรมเรโซแนนซ์ หัวหน้าโครงการ 6. 2560 : คอนเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายแรงดันชนิดเต็มบริดจ์ที่มีการควบคุมกระแสแบบปรับพัลส์อสมมาตรสำหรับสถานีชาร์จประจุแบตเตอรี่รถพลังงานไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ 7. 2558 : การควบคุมกำลังของวงจรอินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แบบอนุกรมที่มีการควบคุมการปรับความหนาแน่นพัลส์แบบอสมมาตรสำหรับงานชุบแข็งเฟืองแบบเหนี่ยวนำความร้อน หัวหน้าโครงการ