ข้อมูลงานวิจัย การควบคุมกำลังของวงจรอินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แบบอนุกรมที่มีการควบคุมการปรับความหนาแน่นพัลส์แบบอสมมาตรสำหรับงานชุบแข็งเฟืองแบบเหนี่ยวนำความร้อน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.จิรพงษ์ จิตตะโคตร์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Jirapong Jittakort
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0815833XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญระบบงานประปา ไฟ้ฟ้า งานอื่นฯ
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00165
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การควบคุมกำลังของวงจรอินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แบบอนุกรมที่มีการควบคุมการปรับความหนาแน่นพัลส์แบบอสมมาตรสำหรับงานชุบแข็งเฟืองแบบเหนี่ยวนำความร้อน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ ผศ.จิรพงษ์ จิตตะโคตร์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2558
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์