ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาวงจรฟิลเตอร์แบบแอลซีแอลสำหรับการลดฮาโมนิกส์แรงดันด้านออกของอินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อกริดพลังงานแสงอาทิตย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.จิรพงษ์ จิตตะโคตร์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Jirapong Jittakort
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0815833XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญระบบงานประปา ไฟ้ฟ้า งานอื่นฯ
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00151
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาวงจรฟิลเตอร์แบบแอลซีแอลสำหรับการลดฮาโมนิกส์แรงดันด้านออกของอินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อกริดพลังงานแสงอาทิตย์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ A study LCL Filter for Output Voltage Harmonic Decreasing of Grid Tie Connected Solar Inverter
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ ผศ.จิรพงษ์ จิตตะโคตร์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2561
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์