ข้อมูลงานวิจัย คอนเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายแรงดันชนิดเต็มบริดจ์ที่มีการควบคุมกระแสแบบปรับพัลส์อสมมาตรสำหรับสถานีชาร์จประจุแบตเตอรี่รถพลังงานไฟฟ้า

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.จิรพงษ์ จิตตะโคตร์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Jirapong Jittakort
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0815833XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญระบบงานประปา ไฟ้ฟ้า งานอื่นฯ
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00125
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ คอนเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายแรงดันชนิดเต็มบริดจ์ที่มีการควบคุมกระแสแบบปรับพัลส์อสมมาตรสำหรับสถานีชาร์จประจุแบตเตอรี่รถพลังงานไฟฟ้า
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Full Bridge Series Resonant Voltage Source Converter with Asymmetrical Pulse Current Control for Electric Vehicle Battery Chargers Station
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ ผศ.จิรพงษ์ จิตตะโคตร์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2560
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์