ข้อมูลงานวิจัย ระบบช่วยถ่ายภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Amnuay Ruengwaree
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0929163XXX
  • E-Mail Addresamnoiy@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า โทรคมนาคม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00027
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ระบบช่วยถ่ายภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The photographing assistance system for the blind
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.อำนวย เรืองวารี
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.กุลกนิษฐ์ ทองเงา
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์