ข้อมูลนักวิจัย อำนวย เรืองวารี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Amnuay Ruengwaree
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานกองกลาง
  • โทรศัพท์0929163XXX
  • E-Mail Addressamnoiy@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า โทรคมนาคม
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00096
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : โคมไฟแอลอีดีส่องสว่างที่มีการส่งผ่านกำลังงานแบบไร้สาย หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : ระบบช่วยถ่ายภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา หัวหน้าโครงการ 3. 2561 : เครื่องอบกากมันสำปะหลังด้วยระบบลดความชื้นและการควบคุมแบบไร้สาย หัวหน้าโครงการ 4. 2561 : การพัฒนาเครื่องตรวจรู้ของอัตราการไหลและอุณหภูมิสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ หัวหน้าโครงการ 5. 2561 : โครงการการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจรูปของอัตราการไหลและอุณหภูมิสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ หัวหน้าโครงการ 6. 2560 : สายอากาศแบบระนาบช่องเปิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีแผ่นสะท้อนสำหรับประยุกต์ใช้งานเครือข่ายแบบไร้สาย หัวหน้าโครงการ 7. 2560 : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมสายอากาศด้วยทักษะประสบการณ์จริง หัวหน้าโครงการ 8. 2560 : ระบบเฝ้าตรวจของการทำงานผิดปกติของไฟถนนและไฟจราจรผ่านการสื่อสารแบบไร้สาย หัวหน้าโครงการ