ข้อมูลนักวิจัย อำนวย เรืองวารี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Amnoiy Ruengwaree
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • โทรศัพท์0929163XXX
  • E-Mail Addressamnoiy.r@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการออกแบบสายอากาศ การสื่อสารไร้สาย ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร พลังงานทางเลือก ระบบอัตโนมัติ-อัจฉริยะ กระบวนการเรียนการสอน CDIO Finland model แผนก
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00177
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การเพิ่มประสิทธิภาพของสายอากาศระนาบบนวัสดุฐานรองพอลิเมอร์ที่โค้งงอได้ด้วยวัสดุที่ทำจากเซรามิกส์/พอลิสไตริน เพื่อประยุกต์ใช้งานกับระบบการสื่อสารไร้สาย หัวหน้าโครงการ 2. 2565 : แพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ (แผนย่อยภายใต้ รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์) หัวหน้าโครงการ 3. 2563 : โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพ (Talent Resource Management) กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หัวหน้าโครงการ 4. 2563 : โคมไฟแอลอีดีส่องสว่างที่มีการส่งผ่านกำลังงานแบบไร้สาย หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : ระบบช่วยถ่ายภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา หัวหน้าโครงการ 6. 2561 : โครงการการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจรูปของอัตราการไหลและอุณหภูมิสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ หัวหน้าโครงการ 7. 2561 : เครื่องอบกากมันสำปะหลังด้วยระบบลดความชื้นและการควบคุมแบบไร้สาย หัวหน้าโครงการ 8. 2561 : การพัฒนาเครื่องตรวจรู้ของอัตราการไหลและอุณหภูมิสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ หัวหน้าโครงการ 9. 2560 : ระบบควบคุมการเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือนแบบเคลื่อนที่ หัวหน้าโครงการ 10. 2560 : สายอากาศแบบระนาบช่องเปิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีแผ่นสะท้อนสำหรับประยุกต์ใช้งานเครือข่ายแบบไร้สาย หัวหน้าโครงการ 11. 2560 : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมสายอากาศด้วยทักษะประสบการณ์จริง หัวหน้าโครงการ 12. 2560 : ระบบเฝ้าตรวจของการทำงานผิดปกติของไฟถนนและไฟจราจรผ่านการสื่อสารแบบไร้สาย หัวหน้าโครงการ