ข้อมูลงานวิจัย โครงการฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและหลักสูตรฝึกอบรมงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสำหรับรถไฟฟ้า

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.นิกร แสงงาม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Nikorn Seangngam
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0919351XXX
  • E-Mail Addresnikorn@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมไฟฟ้า
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00180
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ โครงการฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและหลักสูตรฝึกอบรมงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสำหรับรถไฟฟ้า
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Expert Database and Electrical Training Course for Railway System Maintenance
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.อัญชลี ทองกำเหนิด
2. ผศ.ยุทธชัย ศิลปวิจารณ์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์