ข้อมูลนักวิจัย นิกร แสงงาม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.นิกร แสงงาม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Nikorn Seangngam
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0919351XXX
  • E-Mail Addressnikorn@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมไฟฟ้า
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00380
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : โครงการฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและหลักสูตรฝึกอบรมงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสำหรับรถไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ 2. 2564 : เครื่องช่วยหายใจแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หัวหน้าโครงการ 3. 2560 : การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวสำหรับควบคุมแสงสว่างไฟถนนแบบอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ 4. 2559 : การวิเคราะห์ค่าสภาพความต้านทานรากสายดินสำหรับระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าขนาด 22 กิโลโวลต์และ 115 กิโลโวลต์ ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีหลังน้ำท่วม หัวหน้าโครงการ 5. 2559 : ต้นแบบเครื่องทดสอบมอเตอร์แบบควบคุมเวกเตอร์ชนิดคืนพลังงานสำหรับรถไฟความเร็วสูง ผู้ร่วมวิจัย 6. 2558 : วงจรทบระดับแรงดันประสิทธิภาพสูงแบบไม่ต้องใช้สนับเบอร์สำหรับประยุกต์ใช้กับอินเวอร์เตอร์ชนิดเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย 7. 2556 : การทำนายความต้องการกำลังไฟฟ้าระยะปานกลางของประเทศไทย โดยใช้วิธีการประมาณค่าวางนัยทั่วไป และตัวแบบเชิงเส้นผสม หัวหน้าโครงการ