ข้อมูลงานวิจัย การออกแบบและสร้างเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.มานพ แย้มแฟง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Manop Yamfang
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0866634XXX
  • E-Mail Addresmanop_yf@hotmail.com, manop.y@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00231
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การออกแบบและสร้างเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับกลุ่มเกษตรกร
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Design and Fabrication of Paddy Dehumidifier to Produce Rice Seed for Farmer Group
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.มานพ แย้มแฟง
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ประเสริฐ หาชานนท์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ ข้าวเปลือก ความชื้น อุณหภูมิ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล การลดความชื้นข้าวเปลือกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับกลุ่มเกษตรกรในปัจจุบันยังไม่มีเครื่องจักรที่เข้ามาช่วยในกระบวนการลดความชื้นดังกล่าว ซึ่งเกษตรกรที่ต้องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองในปัจจุบันไม่มีสถานที่ตากเพื่อลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกซึ่งต้องใช้พื้นที่มาก เกษตรกรต้องอาศัยลานวัด ลานโรงเรียนซึ่งพื้นที่อยู่ห่างจากบ้านของเกษตรกรทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าว หรืออาจจะตากเมล็ดพันธุ์ข้าวบนถนนซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้กับผู้ใช้รถบนถนน โดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งไม่สามารถทำการลดความชื้นข้าวเปลือกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ทำให้เกษตรกรต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากพ่อค้าคนกลางซึ่งมีราคาสูงกว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรผลิตเองถึง 3 เท่า ดังนั้นผู้วิจัยเห็นปัญหาดังกล่าวที่เกษตรกรพบอยู่จึงเกิดแนวคิดที่จะสร้างเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับเกษตรกรเพื่อประหยัดพื้นที่และลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับกลุ่มเกษตรกร 2. เพื่อทดสอบและประเมินสมรรถนะการทำงานของเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก 3. เพื่อศึกษาการลดพื้นที่ที่ใช้ในการลดความชื้นข้าวเปลือกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 4. เพื่อศึกษาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวหลังจากลดความชื้นจากเครื่องที่สร้าง