ข้อมูลนักวิจัย มานพ แย้มแฟง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.มานพ แย้มแฟง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Manop Yamfang
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0866634XXX
  • E-Mail Addressmanop_yf@hotmail.com, manop.y@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00716
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การออกแบบและสร้างเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับกลุ่มเกษตรกร หัวหน้าโครงการ 2. 2564 : โครงการพัฒนาระบบติดตามและพัฒนาความก้าวหน้าของสมรรถนะสำหรับพนักงานในระบบราง ผู้ร่วมวิจัย 3. 2563 : การออกแบบและสร้างเครื่องแยกเส้นใยธรรมชาติแบบกึ่งอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ 4. 2562 : การออกแบบและสร้างเครื่องทำความสะอาดหลอดไผ่ หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : การออกแบบและสร้างเครื่องสไลด์ผลหมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ 6. 2560 : การออกแบบและสร้างเครื่องสไลด์เหง้าบัว หัวหน้าโครงการ 7. 2560 : เครื่องกำเนิดไอน้ำแบบเผาไหม้โดยตรงที่มีการส่งเสริมการถ่ายโอนความร้อนด้วยวัสดุพรุน ผู้ร่วมวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
1. 2562 : อุปกรณ์ลำเลียงผลหมาก ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 2. 2562 : อุปกรณ์ผ่าผลหมาก ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 3. 2562 : เครื่องเหวี่ยงแยกน้ำออกจากหนังหมู ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 4. 2562 : เครื่องแยกของเหลวออกจากวัตถุดิบ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 5. 2562 : อุปกรณ์ผ่าเมล็ดถั่วปากอ้า ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 6. 2562 : เครื่องเหวี่ยงแยกน้ำมันออกจากหนังหมูสำหรับใช้ทำแคบหมู ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 7. 2562 : เครื่องผ่าผลหมาก ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 8. 2562 : เครื่องเหวี่ยงแยกน้ำออกจากแคบหมูหลังการทอด ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 9. 2561 : อุปกรณ์ลำเลียงผลหมาก ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 10. 2561 : อุปกรณ์ผ่าผลหมาก ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 11. 2561 : เครื่องเหวี่ยงแยกน้ำออกจากหนังหมู ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 12. 2561 : เครื่องแยกของเหลวออกจากวัตถุดิบ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 13. 2561 : อุปกรณ์ผ่าเมล็ดถั่วปากอ้า ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 14. 2561 : เครื่องผ่าผลหมาก ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 15. 2561 : เครื่องเหวี่ยงแยกน้ำออกจากแคบหมูหลังการทอด ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 16. 2561 : เครื่องเหวี่ยงแยกน้ำมันออกจากหนังหมูสำหรับใช้ทำแคบหมู ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 17. 2563 : เครื่องทำความสะอาดผิวหลอด ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 18. 2563 : เครื่องขัดทำความสะอาดผิวหลอดที่ทำจากหลอดไผ่ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 19. 2563 : ชิ้นส่วนเครื่องปอกเมล็ดธัญพืช ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ