ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคไข้เลือดออกโดยใช้ วิธีการทำเหมืองข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.อลงกต สุวรรณมณี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Alongkot Suvarnamani
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0815659XXX
  • E-Mail Addreskotmaster2@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญคณิตศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00058
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคไข้เลือดออกโดยใช้ วิธีการทำเหมืองข้อมูล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Relationship between factors related to dengue fever using date mining methods
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ อลงกต สุวรรณมณี
ผู้ร่วมวิจัย 1. มงคล ทาทอง
2. ธาวัลย์ อัมพวา
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์