ข้อมูลนักวิจัย อลงกต สุวรรณมณี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.อลงกต สุวรรณมณี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Alongkot Suvarnamani
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0815659XXX
  • E-Mail Addresskotmaster2@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญคณิตศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00080
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : สมบัติบางประการของลำดับเพลล์ ลำดับเพลล์-ลูคัสและลำดับโมดิไฟด์เพลล์ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2562 : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคไข้เลือดออกโดยใช้ วิธีการทำเหมืองข้อมูล หัวหน้าโครงการ 3. 2560 : การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบเกาะกลุ่มอย่างยั่งยืนในกลุ่มจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ร่วมวิจัย 4. 2560 : สมบัติบางประการของลำดับฟีโบนักชีและลำดับลูคัส หัวหน้าโครงการ 5. 2560 : การพัฒนาแบบจำลองการระบาดของโรคไข้เลือดออก หัวหน้าโครงการ 6. 2555 : การหาผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์ หัวหน้าโครงการ 7. 2552 : การหาผลเฉลยดิสทริบิวชันของสมการออยเลอร์ หัวหน้าโครงการ