ข้อมูลงานวิจัย ระบบเฝ้าระวังระยะไกลบนพื้นฐานเทคนิคความร่วมมือแบบหลายโนดสำหรับ เครือข่ายตรวจรู้ไร้สาย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.บุญฤทธิ์ คุ้มเขต
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Boonyarit Kumkhet
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0989985XXX
  • E-Mail AddresBoonyarit.k@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญระบบเครือข่ายไร้สาย GSM, UMTs, LTE
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00029
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ระบบเฝ้าระวังระยะไกลบนพื้นฐานเทคนิคความร่วมมือแบบหลายโนดสำหรับ เครือข่ายตรวจรู้ไร้สาย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Long - range monitoring system based on multinode cooperative techniques for wireless sensor networks
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.บุญฤทธิ์ คุ้มเขต
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ไพฑูรย์ รักเหลือ
2. ภูเบต แสงมะฮะหมัด
3. ทินวัฒน์ จังจริง
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์