ข้อมูลนักวิจัย บุญฤทธิ์ คุ้มเขต

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.บุญฤทธิ์ คุ้มเขต
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Boonyarit Kumkhet
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0659935XXX
  • E-Mail AddressBoonyarit.k@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญระบบเครือข่ายไร้สาย GSM, UMTs, LTE
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00190
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : แพลตฟอร์มการตรวจสอบสุขภาพและสภาพแวดล้อมโรงเรือนแบบแม่นยำเกี่ยวกับภาวะความเครียดของโคนม หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2565 : ระบบเฝ้าระวังสุขภาพระยะไกลบนโครงข่ายสื่อสารระยะไกลโดยใช้พลังงานต่ำ หัวหน้าโครงการ 4. 2564 : เครื่องวัดและแจ้งเตือนกำลังงานแสงสำหรับการสื่อสารเชิงแสงร่วมกับเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง พี่เลี้ยง 5. 2564 : ระบบเซนเซอร์ตรวจสอบและเตือนการเอียงของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ พี่เลี้ยง 6. 2563 : หูฟังแพทย์อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สายสาหรับฟังเสียงหัวใจและเสียงปอดของผู้ป่วย COVID-19 ผู้ร่วมวิจัย 7. 2562 : ระบบเฝ้าระวังระยะไกลบนพื้นฐานเทคนิคความร่วมมือแบบหลายโนดสำหรับ เครือข่ายตรวจรู้ไร้สาย หัวหน้าโครงการ 8. 2560 : แบบจำลองการแพร่กระจายภายในอาคารสำหรับดับเบิลยูแลน หัวหน้าโครงการ 9. 2560 : โครงข่ายตรวจสอบภูมิอากาศแบบไร้สายสำหรับระบบฟาร์มอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ