ข้อมูลงานวิจัย แบบจำลองการแพร่กระจายภายในอาคารสำหรับดับเบิลยูแลน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.บุญฤทธิ์ คุ้มเขต
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Boonyarit Kumkhet
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0989985XXX
  • E-Mail AddresBoonyarit.k@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญระบบเครือข่ายไร้สาย GSM, UMTs, LTE
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00096
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ แบบจำลองการแพร่กระจายภายในอาคารสำหรับดับเบิลยูแลน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.บุญฤทธิ์ คุ้มเขต
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.ไพฑูรย์ รักเหลือ
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2560
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์