ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินซีเมนต์ผสมสารเบนโทไนท์สำหรับใช้ในก่อสร้างทางวิศวกรรมเพื่อเป็นกำแพงกันน้ำ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ศุภสิทธิ พงศ์ศิวะสถิตย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Supasit Pongsivasathit
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมโยธา
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00033
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินซีเมนต์ผสมสารเบนโทไนท์สำหรับใช้ในก่อสร้างทางวิศวกรรมเพื่อเป็นกำแพงกันน้ำ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The study of engineering properties of soil-cement mixed by Bentonite applying in engineering practice as impervious retaining wall
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.ศุภสิทธิ พงศ์ศิวะสถิตย์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.สุธี ปิยะพิพัฒน์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์