ข้อมูลงานวิจัย ออกแบบและสร้างรถพ่นสารดูแลรักษานาข้าวและพืชไร่แบบไร้คนขับ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Kiattisak Sangpradit
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
  • โทรศัพท์0891825XXX
  • E-Mail Addresk.sangpradit@gmail.com, k.sangpradit@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการออกแบบและวิเคราะห์เครื่องจักรกล, smart farm, renewable energy, robotics, medical device, irrigation design, manufacturing design, The application o
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00083
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ออกแบบและสร้างรถพ่นสารดูแลรักษานาข้าวและพืชไร่แบบไร้คนขับ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์